Πληροφορίες

Διαχωρισμός μείγματος (συνέχεια)


Έλεγχος: Χρησιμοποιείται όταν οι κόκκοι που συνθέτουν τα εξαρτήματα έχουν διαφορετικά μεγέθη.

Συγχώνευση: Πρόκειται για μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των φάσεων του ετερογενούς στερεού / υγρού και υγρού / υγρού μίγματος.

Επίστρωση: είναι μια διαδικασία διαχωρισμού όπου εμπλέκονται οι τρεις καταστάσεις της ύλης - στερεά, υγρά και αέρια. Τα επιθυμητά στερεά σωματίδια συσσωρεύονται στις αεριώδεις φυσαλίδες που εισάγονται στο υγρό. Οι φυσαλίδες έχουν χαμηλότερη πυκνότητα από την υγρή φάση και μεταναστεύουν στην επιφάνεια σύροντας τα επιλεκτικά προσκολλημένα σωματίδια. Το ανεπιθύμητο προϊόν αφαιρείται από το κάτω μέρος του δοχείου.