Πληροφορίες

Τα θεμέλια στην καθημερινότητά μας


Ορισμένες βάσεις βρίσκονται στις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά μας:

  • υδροξείδιο μαγνησίου (Mg (ΟΗ)2), που περιέχονται στο γάλα μαγνησίας που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της οξύτητας του στομάχου.
  • ενυδατωμένο ασβέστη (Ca (OH))2), που χρησιμοποιείται ως κονίαμα σε αστικές κατασκευές.
  • υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υλικών, αφαίρεση σωλήνων και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία.
  • υδροξειδίου του αμμωνίου (ΝΗ4ΟΗ), συστατικό διαφόρων εμπορικώς διαθέσιμων προϊόντων καθαρισμού.

Δείκτες βάσης οξέος και pH

Ορισμένες ουσίες συμπεριφέρονται διαφορετικά παρουσία οξέων ή βάσεων. Ανάμεσά τους είναι μια ομάδα ουσιών που παίρνουν διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το αν το μέσο στο οποίο βρίσκονται είναι όξινο ή βασικό. Οι ουσίες αυτής της ομάδας ονομάζονται δείκτες οξέος βάσης.

Υπάρχει αριθμητική κλίμακα που ονομάζεται pH, με τιμές μεταξύ 0 και 14, το οποίο δείχνει εάν το μέσο είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο.

Οι τιμές του ρΗ υπολογίζονται μαθηματικά λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των H-και (ΟΗ) παρόν σε μια λύση. PH σημαίνει δυναμικό υδρογόνου. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του pH τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα. Αντίθετα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του pH, τόσο μεγαλύτερη είναι η βασικότητα. Είναι συνηθισμένο, αντί του όρου βασικότητα, να χρησιμοποιείται ο όρος αλκαλικότητα.

Η κλίμακα pH είναι για τη μέτρηση της στάθμης βάσης οξέος. Αν το επίπεδο είναι μεταξύ 0 και 6 είναι όξινο. Εάν είναι 7 είναι ουδέτερο. Και αν είναι μεταξύ 8 και 14, το διάλυμα είναι βασικό ή αλκαλικό.

Οι δείκτες είναι ουσίες που αλλάζουν το χρώμα ως συνάρτηση της τιμής του ρΗ και μπορούν έτσι να χρησιμεύσουν ως παράμετρος για την ένδειξη της περιοχής ρΗ ενός δεδομένου δείγματος. Για παράδειγμα, φαινοφθαλεΐνη είναι ένας δείκτης που είναι, σε όξινο ή ουδέτερο περιβάλλον, άχρωμο. όταν σε βασικό μέσο γίνεται κοκκινωπό.

Οι δείκτες δεν αναφέρουν την ακριβή τιμή του pH μιας λύσης, παρέχουν μόνο δεδομένα για την εκτίμηση του εάν το μέσο είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. Για να γνωρίζουμε την ακριβή τιμή του pH, χρησιμοποιείται ένας ειδικός εξοπλισμός, ο μετρητής pH (peagameter).

Είναι δυνατή η ανάμιξη οξέων με βάσεις μέχρι να επιτευχθεί ουδέτερο pH. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εξουδετέρωση και συνίσταται σε έναν τύπο χημικής αντίδρασης.