Άρθρα

Βασική αποχέτευση


Σύνολο ενεργειών, υπηρεσιών και έργων υπεύθυνων για τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή ύδατος για δημόσια προμήθεια. συλλογή και επεξεργασία λυμάτων · συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων.