Πληροφορίες

Η σχέση του Meiosis και του 2ου νόμου του Mendel


Υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των αναγνώσεις του Mendel και της μείωσης. Ακολουθήστε στο σχήμα τη διαδικασία σχηματισμού γαμετών ενός κυττάρου μεμονωμένων διϋβριδίων, που σχετίζονται με το 2ο νόμο του Mendel.

Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της μείωσης, τα ομόλογα ευθυγραμμίζονται στη μεταφάση και ο διαχωρισμός τους συμβαίνει τυχαία, σε δύο εξίσου βιώσιμες δυνατότητες. Ο διαχωρισμός ανεξάρτητος από τους ομόλογους και, κατά συνέπεια, τους παράγοντες (γονίδια) που μεταφέρουν, έχει ως αποτέλεσμα τους γονότυπους AB, ab, Ab και aB.