Πληροφορίες

Χημικές αντιδράσεις


Αναδιοργάνωση των ατόμων που σχηματίζουν διαφορετικές ουσίες

Μια χημική αντίδραση είναι μια χημική αλλαγή όπου η ύλη (ένα αντιδραστήριο ή αντιδραστήρια) γίνεται μια νέα ουσία ή ουσίες (ένα προϊόν ή προϊόντα).

Ορισμένες αντιδράσεις εμφανίζονται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. παροχή θερμότητας, φως ή ηλεκτρισμός). Ορισμένες αντιδράσεις συνοδεύονται από εξωτερικές ενδείξεις (π.χ. αλλαγή χρώματος, διαρροή αερίου, θερμότητα ή φως).

Ποιοι είναι οι σημαντικοί τύποι χημικών αντιδράσεων;

 • Αντίδραση σύνθεσης ή άμεσος συνδυασμός Είναι η αντίδραση όπου δύο ή περισσότερες ουσίες συνδυάζονται άμεσα για να σχηματίσουν μια νέα χημική ένωση.
  Γενικός τύπος: Α + Β ---> ΑΒ
  Παράδειγμα: Fe + S ---> FeS
  δηλ. σίδηρος + θείο ---> σίδηρο σιδήρου
 • Αντίδραση αποσύνθεσης Είναι η αντίδραση όπου μια χημική ένωση διασπάται (αποσυντίθεται) σε δύο ή περισσότερες ουσίες. Εάν η αποσύνθεση απαιτεί πηγή θερμότητας, ονομάζεται θερμική αποσύνθεση.
  Γενικός τύπος: ΑΒ ---> Α + Β
  Παράδειγμα: ZnCO3 ---> ZnO + CO2
  δηλαδή ανθρακικό ψευδάργυρο (+ θερμότητα) -> οξείδιο ψευδαργύρου + διοξείδιο του άνθρακα
 • Απλή Ανταλλαγή Ανταλλαγής Είναι η αντίδραση όπου ένα στοιχείο αντικαθιστά άλλο σε μια χημική ένωση για να παράγει μια νέα ένωση και το μετατοπισμένο στοιχείο.
  Γενικός τύπος: A + BC ---> AC + Β
  Παράδειγμα: Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
  δηλαδή σιδήρου + θειικού χαλκού ---> θειικού σιδήρου + χαλκού
 • Διπλή Ανταλλαγή Ανταλλαγής Είναι η αντίδραση όπου δύο χημικές ενώσεις ανταλλάσσουν τις ρίζες τους για να σχηματίσουν δύο νέες ενώσεις.
  Γενικός τύπος: AB + CD ---> AD + CB
  Παράδειγμα: KCl + AgNO3 ---> KNO3 + AgCl
  δηλαδή χλωριούχο κάλιο + νιτρικό άργυρο ---> νιτρικό κάλιο + χλώριο αργύρου