Πληροφορίες

Ενδοκύτωση (συνέχεια)


Μεσογειακή ενδοκυττάρωση

Εάν η διείσδυση μεμβράνης πυροδοτείται από τη δέσμευση μιας συγκεκριμένης ουσίας σε ένα συγκεκριμένο συστατικό μεμβράνης, είναι μια διαδικασία μεσολάβησης ενδοκυττάρωσης και ονομάζεται συστατικό υποδοχέα.

Για να εισέλθει στο κύτταρο με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητο η μεμβράνη να έχει υποδοχείς συγκεκριμένους για την εν λόγω ουσία.

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται από πολλούς ιούς (π.χ. HIV) και τις τοξίνες για να διεισδύσουν στο κύτταρο καθώς με την πάροδο του χρόνου έχουν αναπτύξει συμπληρωματικότητα με τους υποδοχείς.

Αυτή η διαδικασία είναι επίσης σημαντική για την ιατρική επειδή έχει εισαχθεί σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή θραυσμάτων κυττάρων όγκου που δεσμεύονται στους ειδικούς υποδοχείς μεμβράνης των κυττάρων που πρόκειται να καταστραφούν.