Λεπτομερέστερα

Γλυκόλυση


Όπως έχουμε δει, η γλυκόλυση συνίσταται στον μετασχηματισμό ενός μορίου γλυκόζης σε διάφορα στάδια σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος.

Σε αυτή τη διαδικασία απελευθερώνονται τέσσερα υδρογόνα, τα οποία συνδυάζονται δύο με δύο, με μόρια μιας κυτταρικής ουσίας ικανής να τα δεχτεί: ΝΑϋ (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου).

Με τη λήψη των υδρογόνων, κάθε μόριο NAD γίνεται NADH2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, απελευθερώνεται επαρκής ενέργεια για τη σύνθεση 2 ATP.